Kære partifæller. I dette nyhedsbrev vil Benny Engelbrecht  fortælle lidt om regeringens finanslovsforslag. Vi vil også gerne introducerer jer for vores nye kon

Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Se det online

 
Snapshot 83

September 2023

Kære partifæller.

I dette nyhedsbrev vil Benny Engelbrecht  fortælle lidt om regeringens finanslovsforslag.

Vi vil også gerne introducerer jer for vores nye koncept:  “DétderbAtter”

Da vores første  “DétderbAtter” arrangement handler om sundhed, har vi her i nyhedsbrevet fået  formanden for sundhedsudvalget Didde Lauritzen, til at introducerer jer for konceptet.

Det første  “DétderbAtter” arrangementet finder sted den 7 September 19.30 - 21 i Frivillighedens hus.

Formanden for Børne og uddannelsesudvalget Jesper Smaling vil derefter fortælle lidt omkring besparelser på børne og uddannelsesudvalget samt sagen omkring lukning af Ahlmann skolen, som har fyldt meget i de sidste par uger.

Rigtig god læselyst.

Mvh.

Dan Martensen

Næstformand

Socialdemokratiet Sønderborg kredsen

Benny Engelbrecht

Den sidste hverdag i august er hvert år særlig for mig som finansordfører. Det er nemlig på denne dag at regeringens forslag finanslov for det efterfølgende år fremlægges.

Selvom finansloven først forhandles færdig i løbet af oktober og november, er det altså allerede nu, at Folketinget går i gang med sin formelle behandling af det man populært kalder ”statens husholdningsbudget”.

Vi har indtil nu haft en forventning om at skulle udvise en vis tilbageholdenhed fordi dansk økonomi har været plaget af høj inflation, men heldigvis er det gået bedre med at tøjle de stigende priser end forventet.

Derfor kan vi også tillade os at skrue lidt mere op for det offentlige forbrug end hidtil antaget. Det betyder konkret at kommuner og regioner tilføres 1 milliard mere end det der oprindeligt var aftalt i den økonomiaftale der blev indgået i juni.

De seneste midler er tilført med den hensigt at afbøde nogle af de udfordringer kommunerne har med at få enderne til at mødes, ikke mindst fordi udgifterne til det specialiserede område er steget meget kraftigt.

Finansloven indeholder, udover ekstra midler til den nære velfærd i kommuner og regioner, også en række andre vigtige tiltag, blandt andet:

En styrkelse af de faglærte uddannelser – startende næste år og stigende over de kommende år vil vores faglærte uddannelser, endelig, kunne få et tiltrængt økonomisk løft. Dette er en meget vigtigt socialdemokratisk mærkesag som vi langt om længe kan leve op til.

Løft af befordringsfradraget i visse kommuner, blandt andet i Sønderborg, så det bedre kan betale sig at bo og pendle til arbejde i kommuner som vores.

En genopretning af retsvæsenet så ventetiderne ved domstolene kan nedbringes.

Retten til voksnes videreuddannelse på 110 % af dagpengesatsen videreføres.

Og så til noget helt andet…

Et emne der har fyldt en del denne sommer har været et soloforslag fra et medlem af den socialdemokratiske folketingsgruppe om en eventuel opsparingsordning til fremtidens ældrepleje. Forslaget blev drøftet i forbindelse med vores sommergruppemøde for et par uger siden og konklusionen ganske klar: Det er ikke socialdemokratisk politik. Det er en konklusion jeg deler og som jeg er tilfreds med.

 

Didde Lauritzen

Kære medlemmer
Som tidligere annonceret, så har Socialdemokratiet i Sønderborgs byrådsgruppe igennem det seneste 1/2 år arbejdet på at udvikle vores nye dialogkoncept: “DétderbAtter”. 
Målet er at genstarte den måde hvorpå vi diskuterer og udvikler politik. Vi inviterer alle borgere, foreninger, erhvervsliv og faglige organisationer uanset partifarve til at mødes ansigt til ansigt for at diskutere, udveksle ideer og holdninger og få ny viden om relevante emner.
Vi håber at rigtig mange medlemmer vil tage del i de kommende arrangementer. Vi starter ud den 7. September kl 19-21.30 i Frivillighedens hus på Perlegade i Sønderborg, med emnet “lige adgang til sundhedsvæsenet”.
Mødet afholdes i samarbejde med Danske handicaporganisationer, lokalafdeling Sønderborg . Der indledes med 3 korte indlæg med forskellige perspektiver på hvor borgere i dag møder ulighed i Sundhed. 
Derefter håber vi at alle fremmødte vil bidrage til rundbordsdebatter,  med perspektiver, viden, udfordringer og løsninger på hvordan vi skaber mere lighed i sundhed.
Der bydes på kaffe og kage, tilmelding er ikke nødvendig. Tag gerne en ven eller kollega med

Jesper Smaling

Kære medlemmer.

Besparelser på Børne- og uddannelsesudvalgets område har fyldt rigtig meget den seneste tid, og det med rette. For det er alvorligt og en meget svær øvelse. Jeg vil herunder prøve at sætte lidt ord på baggrunden og den proces der har kort.

Overordnet set skyldes de økonomiske udfordringer et voldsomt pres på det specialiserede socialområde. Det skyldes både at antallet af sager er stigende, og prisen på tilbuddene samtidig vokser. Særligt udgifterne til anbringelser, tabt arbejdsfortjeneste, og sager i ungdomskriminalitetsnævnet er vokset betydeligt.

På landsplan er udgifterne på dette område steget med svimlende 5,9 mia. kr. i perioden 2018-2023.

I den samme periode er kommunerne kun blevet kompenseret med 1,6 mia. kr. – dette efterlader en regning på 4,3 mia. kr. som kommunerne er tvunget til at finansiere.

I Sønderborg er udgifterne i samme periode steget med fra et 171 mio. årligt til et forventet forbrug i år på ca. 213 mio. Altså en stigning på 42 mio. kr. årligt på få år. Det er en tendens som forvaltningen forudser vil fortsætte, og vores opgave her derfor været at omprioritere ca. 35 mio. fra 2024 stigende til 42-45 mio. i fra 2025 og frem. Det er en opgave der ikke kan løses uden at påvirke vores skoler og dagtilbud, og vi har derfor siden april kørt en proces i udvalget hvor vi har drøftet forvaltningens oplæg til en handleplan. Vi valgte at sende størstedelen af forvaltningens forslag i høring for igennem høringen at få kvalificeret vores beslutningsgrundlag. Høringssvarene fyldte 176 sider og gjorde et stort indtryk. En lang række høringssvar udtrykker bekymring for de foreslåede besparelser på inklusion, PPR, og Børne og ungerådgivningen. Bekymringer vi også havde i den socialdemokratiske byrådsgruppe og vi har derfor også sagt nej til at godkende alle disse forslag. Et af forslagene gik på en rammebesparelse på 15 mio. i tildelingen til vores folkeskoler. En voldsom reduktion som vi har forsøgt at afbøde den at reducere rammereduktionen til 10 mio. Til oplysning kan jeg fortælle at vi i runde tal brugte 468 mio. kr på vores folkeskoler i 2022.

En af de forslag der har været i høring, havde overskriften ”Skolestruktur Sønderborg City” og lad os sige det åben og ærligt. Den reduktion kan kun findes hvis der træffes beslutning om en skolelukning. Det er en svær beslutning at lukke en skole, men en nødvendig beslutning da det er gruppens vurdering at alternativerne er endnu værre. Der skal ikke herske nogen tvivl om at de faglige vurderinger taler for at lukke Ahlmann Skolen. Sammen med Enhedslisten ønskede vi at give alle skoler i Sønderborg og deres elever, forældre og medarbejdere en afklaring hurtigst muligt. Dette var der desværre ikke flertal for i byrådet og beslutningen er nu udsat til de kommende budgetforhandlinger.

Jeg håber på en hurtig afklaring af respekt for berørte.

Der er ingen tvivl om at nøglen til igen at kunne investere i vores skoler og dagtilbud ligger på Christiansborg. Og jeg håber inderligt at vores regering snart får øjnene op for den økonomiske virkelighed der er i landets kommuner.

 

Kommende arrangementer

7/9 “DétderbAtter” Lige Adgang til sundhedsvæsenet.kl 19-21.30 i Frivillighedens hus på Perlegade i Sønderborg.

 

16/9 Den Grønne omstilling- De svære beslutninger kl. 9.30

Knøsgård Vestervej 1, 6470 Sydals

 

 

 

Det muntre hjørne

En politiker besøgte en galeanstalt og blev vist rundt af forstanderen.
- Hvordan finder I ud af om folk er "gale" nok til at blive indlagt? spurgte politikeren.
- Vi fylder et badekar med vand, giver dem en teske, en kop og en spand og beder dem tømme karret.
- Nåh! sagde politikeren. De normale bruger spanden fordi det går hurtigst, ikke?.
- Nej, svarede forstanderen De normale trækker proppen ud! - vil du have en seng ved vinduet?.

FIND OS HER