Valg og grundlovsdag | Kære partifæller. I dette nyhedsbrev vil der være lidt fra nogle af de kandidater der opstillet i region syddanmark.Vi har lige afholdt vore fejring af grundlov

Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Se det online

 
20240605 155653

Juni 2024

Kære partifæller.

I dette nyhedsbrev vil der være lidt fra nogle af de kandidater der opstillet i region syddanmark.
Vi har lige afholdt vore fejring af grundlovsdag i byparken i Broager. Det blev et velbesøgt arrangement, hvor vi alle kunne glæde os over talerne fra vores borgmester Erik Lauritzen og tidligere formand for folketinget Henrik Dam Kristensen, samt musik og fællessang med Benny Engelbrecht og Steffan Grarup. Vi ligger selvfølgelig nogle billeder op på vores hjemmeside. Du kan finde billederne HER .

Og når vi nu er ved det så:

 

HUSK AT BESØGE VORES HJEMMESIDE

A-Sønderborg.dk

Den nye hjemmeside er bygget op på en måde, så hver forening har deres egen plads på siden. Ligeledes kan man også finde alle vores politikere på hjemmesiden.

Hjemmesiden indeholder også nyheds- og arrangementsoversigt, som jævnligt vil blive opdateret.

Tag endelig en rundtur på siden og find blandt andet de kandidater og tillidsvalgte der er i lige netop din partiforening.

 

Med venlig hilsen.

Dan Martensen

Næstformand

Socialdemokratiet Sønderborg Kredsen

Christel Schaldemose

Kære partifæller,

Valgkampen er i gang, og det er skønt at mærke kampgejsten ude blandt socialdemokrater i hele landet. Der er et valg, der skal vindes! For der er stadig meget at kæmpe for i Europa.

 

For det første er sikkerhedssituationen forandret. Det er blevet mere utrygt, fordi vi har krig i Europa. Det kalder på fælles handling! Vi skal opruste militært, og EU skal kunne mere selv. Samtidig skal vi være uafhængige af russisk gas og udemokratiske magters teknologi.

 

For det andet skal vi have styr på Europas grænser. Presset på de europæiske grænser er stigende. Antallet af illegale migranter betyder noget. Derfor skal vi sikre de ydre grænser. Det gør vi ved at oprette modtagecentre uden for EU samt gøre det nemmere at sende afviste asylansøgere tilbage.

 

For det tredje skal vi have en grøn og giftfri hverdag. PFAS og andre skadelige stoffer finder vej til vores drikkevand og børns legetøj. Samtidig har vi for alvor set konsekvenserne af klimaforandringerne. Derfor skal vi i mål med den grønne omstilling, og EU skal være motoren, der driver den. Det er ikke noget, vi kan klare alene.

 

Derfor skal vi bare ud på gader og stræder, så vi kan overbevise danskerne om at de socialdemokratiske løsninger, også er de rigtige. Tak for støtten – god valgkamp!

Andi Helbo Sejersen

Kære Socialdemokrater i Sønderborg
Valget den 9. juni er nær. Det er derfor afgørende, at vi sammen viser fanen og får et godt valg.
Europa er i en brydningstid med krig, ufred, klimakrise og en stigende social ulighed. De nødvendige politiske tiltag er derfor afgørende for vores fremtid. Kun Socialdemokratiet har den balancerede ambitiøse politik, men desværre trues vores demokrati af en stadigt stigende stemme i den ekstreme europæiske højrefløj. Sagt med andre ord - må vi alle løfte i flok - for at sikre Europas fremtid. I afsnittene herunder, nævner jeg nogle af de mærkesager, jeg går til valg på
samt lidt personlig baggrund. God valgkamp!

MINE TRE VIGTIGSTE MÆRKESAGER
RETTEN TIL ET GODT OG SUNDT ARBEJDSLIV
Det skal være umuligt at konkurrere på dårligt arbejdsmiljø i hele Europa. EU skal i langt højere grad sikre beskyttelse imod social dumping, arbejdsskader, nedslidning og arbejdsrelateret sygdom. Samtidig skal vi sikre, at EU anerkender de nationale aftalemodeller, så den Danske Model ikke undergraves.

​ET BÆREDYGTIGT GRØNT OG SOCIALT EUROPA
Den grønne omstilling kan kun gå for langsomt, og den skal derfor indtænkes i alle projekter og lovgivning. Det er dog samtidig vigtigt, at klimatiltag sker på en bæredygtig og social bevidst måde,
så ingen efterlades på perronen.

ET TRYGT OG RETFÆRDIGT EUROPA
EU skal være på forkant med sikkerhedspolitik og med et stærkt forsvar imod fremmede magter. Samtidig skal vi sikre tryghed, når vi færdes på internettet f.eks. ved regulering af AI og de store sociale platforme. Multinationale virksomheder skal ikke kunne sende deres overskud ubeskattet til skattely, men derimod bidrage til fællesskabet.

Hvem er Andi Helbo Sejersen?
Vi skal gøre tingene ordentligt - med forståelse og empati. Altid har lysten til at hjælpe fulgt mig, både i fritiden og på arbejdspladsen. Netop derfor førte skæbnen mig til uddannelsen som ambulanceredder. I dag er jeg paramediciner og nyder arbejdet i sundhedsvæsnet.
At være til stede når folk er i krise eller sorg, sætter livet i perspektiv. Jeg kan se, at det nytter noget, når vi hjælper hinanden. Jeg har mærket, hvor stor en forskel vi kan gøre med en simpel håndsrækning. Dette empatiske livssyn var min bevæggrund til at blive fællestillidsrepræsentant og aktiv i politik. Hjælpen er nemlig afhængig af, at hjælperen har overskud og trygge ordentlige
arbejdsforhold.
De store udfordringer vi ser ind i med klimakrise, krig, usikkerhed om forsyninger, migrantstrømme og et presset arbejdsmarked, kræver nemlig at vi kan – vil og tør - tage de nødvendige beslutninger. Men også at det sker med sociale balancer og i respekt for medlemslandene i Europa. Det kræver både empati og handlekraft.

Maria Radoor

Jeg er Socialdemokrat, selvstændig, uddannet kandidat i Folkesundhedsvidenskab og så er jeg gift med Tommy, og mor til vores to dejlige piger.

Det er primært på grund af mine piger, at jeg nu har meldt mig under de politiske faner. 

Når jeg tænker på deres fremtid bliver jeg oprigtigt bekymret. 

Vi står midt i både en friheds- og værdikamp, med krig i Europa, en klimakrise og en udfordrende geopolitisk situation, hvor den verden vi kendte, forandrer sig helt utrolig hurtigt.

Vi lever i dag i en verden hvor kvinders grundlæggende rettigheder trues og endda flere steder rulles tilbage. Hvor kvinder i Polen, på Malta og i dele af USA ikke længere har retten til at bestemme over egen krop. Hvor der er kvinder i Danmark og i EU der lever under udpræget social kontrol. Hver dag er der kvinder der bliver slået ihjel af deres mænd, brødre eller eksmænd.

I EU registreres der årligt over 7.000, primært børn og kvinder, som ofre for menneskehandel. Den grænseoverskridende kriminalitet skal vi til livs, og et af værktøjerne er et stærkt og samlet EU, der prioriterer benhårdt at bekæmpe menneskehandlere, men også de menneskesmuglere der profiterer på at hjælpe desperate illegale migranter hertil.

Det hverken kan eller skal vi acceptere, og det kalder på politisk handling. 

Socialdemokratiet skal i EU kæmpe for at sikre at vores grundlæggende rettigheder respekteres og beskyttes. 

Og så skal vi insistere på at være stemmen for de børn og kvinder der ikke kan tale for dem selv.

Vi skal kæmpe for vores demokratiske værdier og støtte Ukraine alt hvad vi kan.

De kæmper ikke kun for deres egen frihed, men også for vores.

Vi skal i EU stå mere i egen ret og være uafhængig af bl.a. Rusland og Kina.

Børn skal ikke dø på vej over Middelhavet.­ Vi skal i EU have en ret­færdig ­og ­langtidssikret ­tilgang ­til ­flygtninge­ og migranter. 

Vi kan, og­ skal ­finde ­løsninger, ­så ­vi ­kan­ hjælpe­ flere ­hurtigere ­og ­bedre,­ end­ vi ­gør ­i ­dag.­

Og så skal vi i EU hæve ambitionerne, når det kommer til klima, biodiversitet og miljø.

Vi skal fortsat skabe bæredygtig vækst, grøn omstilling og gode arbejdspladser.

Men også sætte mennesker før profit og bekæmper social dumping.

Et retfærdigt indre marked er forudsætningen for et velfungerende indre marked. 

Mine tre mærkesager

 EU skal prioritere klima, miljø & biodiversitet

Vi skal i EU forbyde PFAS og de miljø- og sundhedsskadelige stoffer der findes i bl.a. legetøj, make-up og møbler. 

Vi skal sikre mere vild natur, biodiversitet og rent drikkevand. 

Sprøjtemidler og landbrugets forbrug af kvælstof skal reduceres betydeligt. Således at vi kan genetablere livet i vores vandløb, langs kysterne og i havet. 

Vi skal udfase fossile brændstoffer, udbygge det vedvarende energinet og forbedre energieffektiviseringen i hele EU.

 EU skal stå vagt om menneskerettighederne, både indenfor og udenfor EU’s grænser 

Vi skal undertrykkelse, vold, overgreb, menneskehandel og partnerdrab til livs.

Og sikre at vores børn kan vokse op i frihed, tryghed og lighed. 

Bl.a. ved at styrke indsatsen mod den grænseoverskridende kriminalitet, digital kriminalitet og vold mod kvinder.

Vi skal indføre menneskerettighedsklausuler i alle aftaler om handel eller samarbejde med tredjelande.

 EU skal styrke de ydre grænser og afhjælpe migrationsbehovet

Udviklingsbistanden til det globale syd skal investeres i initiativer, der målbart forbedrer levestandarden.

Og sikrer at flere får mulighed for at dyrke egne afgrøder, starte virksomhed eller drive andre samfundsudviklende initiativer lokalt.

Vi skal modvirke migrantstrømmene mod EU ved at sikre en stabil, økonomisk og demokratisk udvikling i nærområderne.

De bedste hilsner

Maria Radoor

Kommende arrangementer

2/8 og 3/8 Torvedage i Gråsten.
Hvis du vil hjælpe så send en mail til hs@elkuglen.dk

 

Tur til Billeshave i August ( Mere Info Senere)

6/9 Kulturnat på havnen i Sønderborg.
Hvis du vil hjælpe så send en mail til casper.witte@gmail.com  

 

 Det muntre hjørne

 

En person besøger sin kæreste i fængslet.

Den indsatte: Hvordan klarer du dig økonomisk?
Den anden: Fint nok. Jeg fik jo en pæn slat i dusør.

FIND OS HER