Mærkesager

Præsentation af partiforeningens mærkesager.

 


Klima og miljø skal højere op på vores daglige politiske dagsorden. Derfor skal vurdering af klima/miljø konsekvenser blive en fast del af alle politiske sager i kommunen ligesom økonomiske konsekvenser er det i dag.

Kommunen skal gå forrest i kampen for reducering af CO2.
Kommunes transport skal gøres så grøn som muligt. Cykler og kollektiv transports skal bruges mere, og bilparken skal køre på alternativt brændstof. Det vil være et skridt i den rigtige retning at få en fossilfri bilpark.

Energirenovering af kommunens bygningerne vil gavne både klimaet og indeklimaet på kommunens institutioner - til glæde for børne- og arbejdsmiljøet og for indlæringen.

Klimaindsatsen i Sønderborg skal udvikles i samarbejde med borgerne – herunder især de unge.

Naturen i Sønderborg kommune er fantastisk. Vi vil gøre den endnu mere tilgængelig for borgere og derved højne folkesundheden.

Vi skal gå forrest i forhold til at styrke biodiversiteten ved at indgå aftaler med lodsejerne i kommunen og ved at så blomster langs kommunens veje, i parkerne.

Socialdemokratiet vægter kulturen højt. Kultur er det sociale løft.

Kultur skal vække nysgerrighed og berige os med udvikling, dannelse, fællesskab og trivsel – og holde os raske fysisk som psykisk.

Alle skal have mulighed for oplevelser og aktiviteter. Kultur i det offentlige rum er et godt middel til dette, og Socialdemokratiet vil forbedre tilgængeligheden.

Socialdemokratiet ønsker at øge opmærksomheden på kultur og at sætte niveauet højt. Det, vi har, skal udnyttes optimalt, og det, vi mangler, skal vi vove at sigte og satse på!

Der er steder med stort potentiale, som fortjener øget udvikling og anvendelse.

Kultur skabes hele tiden, og udøvende kunstnere skal have gode muligheder. 

Under Coronakrisen har vi oplevet et øget behov for udendørs aktiviteter. Her skal Idrætsstrategien være køreplanen og rumme tilbud til alle - børn, unge, ældre og handicappede.

Socialdemokratiet vil sikre gode idrætsfaciliteter i hele kommunen.
Belysning skal optimeres ved udendørs arealer, hvor der er mulighed for motion og idrætsaktivitet.

Sønderborg Kommune har rigtig mange foreninger – omkring 300! Foreninger er også kultur.

Brugerdrevne kultur- og forsamlingshuse skal fortsat støttes, både økonomisk og indholdsmæssigt.

Socialdemokratiet har ambition om at skabe de bedste dagtilbud, den bedste folkeskole og et rigt ung-domsmiljø.

Det skal foregå i tæt samarbejde med alle relevante parter, gavne børn og unge såvel i deres aktuelle liv som i forberedelsen til voksenlivet. Og samtidig dermed: til gavn for områdets ansatte.

Livet starter ikke med folkeskolen. Derfor har vi et mål om, at de mindste borgeres muligheder for at udvikle sig til hele og livsduelige mennesker skal være central i udviklingen af og investeringen i daginstitutioner og dagplejere.

Tidlig indsats, sundhedsfremme og forebyggelse er nøglebegreber, som kan forebygge mange problemer, og som skal prioriteres. Tidlig indsats rummer mange facetter helt fra prioriteringen af mødet med familien til tidlig indsats i forhold til opsporing af fx ordblindhed.

Sundhedsplejen skal til alle tider have høj prioritet. Den er første møde med den nye borger, og her kan udfordringer i familien opdages, hjælpen sættes ind fra start og om nødvendigt fortsætte gennem barnets opvækst.

Socialdemokratiet vil sikre, at normeringen i daginstitutionerne og i den kommunale dagpleje i Sønderborg hænger sammen med behovet for pasning hos Kommunens borgere.

Socialdemokratiet vil arbejde for, at institutioner, der har brug for det pga. børnesammensætningen, får øget normering. Det er vort ønske at sikre kvalificerede voksne nok i alle faggrupper til at tage sig af børnene.

Socialdemokratiet vil give alle børn og unge mulighed for at udnytte deres evner optimalt. Alle skal have mulighed for at vælge præcis den uddannelse eller det erhverv, de gerne vil, efter endt folkeskole.

Derfor skal vi sikre en langsigtet løsning for folkeskolen.
Folkeskolen står over for store udfordringer og har gjort det i mange år. Alt for mange elever klarer ikke en afgangseksamen, som sætter dem i stand til at begynde en erhvervsuddannelse. Den udvikling skal vendes. Det kan kun gå for langsomt.

Eleverne i vore skoler skal opleve voksne fra alle faggrupper, der i en positiv ånd, bidrager med dannelse og uddannelse af eleverne, og som skaber trygge rammer for den enkelte elev. Der skal være tid, personale og mulighed for at tage udgangspunkt i den enkelte elevs alsidige, individuelle udvikling samtidig med, at omdrejningspunktet er fællesskabet i skolen.

Det er vigtigt at kommunens børn får lige muligheder for indlæring i skolen. Derfor skal der være økonomisk mulighed for at få morgenmad på skolen. Det er svært at modtage læring på tom mave.

Vi ønsker, at personalet på vore skoler har et højt fagligt niveau, og videreuddannelse skal være en selvfølge. Arbejdsvilkårene for vore ansatte på skolerne skal fastholde og tiltrække uddannede og dygtige medarbejdere, der kan være med til at løfte folkeskolen.

Vi skal have et fælles skolevæsen, som samtidig skaber muligheder for, at den enkelte skole kan udvikle sig indenfor de fælles rammer. Den enkelte skole skal have ressourcer nok til at kunne tilbyde en ’2 voksen-ordning’ i de klasser, hvor der er behov.

Såvel det psykiske som det fysiske studie- og arbejdsmiljø skal være 100% i orden. Vore børn og ansatte må ikke udsættes for unødige påvirkninger, der rummer en risiko. Derfor skal vi sørge for et sundt indeklima, der øger trivsel og indlæring.

Sønderborg Kommune har en velfungerende ungdomsskole. 

Der skal være indbydende og trygge steder at mødes samt spændende aktiviteter at samles om. Der skal være plads og fællesskaber til alle.

De unge skal trygt kunne benytte sig af tilbuddene fra kommunen.

De senere års indsats på sundhedsområdet har heldigvis bevirket, at flere borgere lever et godt liv højt op i årene.

Men det er forventeligt, at de fleste af os på et eller andet tidspunkt bliver ramt af sygdomme og/eller handicap, som gør, at vi får brug for hjælp fra kommunen.

Der skal i de kommende budgetter sættes flere penge af til velfærdsteknologi. Teknologi på brugernes præmisser kan gøre mange selvhjulpne og supplere de øvrige kommunale tilbud.

Den digitale og behandlingsmæssige udvikling har bevirket, at flere behandlinger kan foretages i nær-området enten på Sundheds- og Akuthuset eller i egen bolig.

Det stiller langt flere krav til Den Nære Sundhed, og det stiller store krav til samarbejde mellem kommune og region. Vi skal sikre, at flest mulige borgere får den bedst mulige behandling så tæt på hjemmet, som muligt.

Undersøgelser viser, at ensomhed er en stor trussel mod sundheden. Ensomhed skal bekæmpes.

Det er vigtigt at have fokus på fysisk og mental trivsel, og der kan være mange årsager til, at børn og/eller voksne ikke trives fysisk eller mentalt.

Socialdemokratiet ønsker, at denne manglende trivsel skal være et centralt indsatsområde i den kommende valgperiode - dels så vi sikrer, at flest muligt bevarer et godt fysisk helbred længst muligt, og dels så flest mulige børn, unge og voksne trives mentalt.

Hvis man ikke trives mentalt, kan man fx ikke indlære i skolen eller klare sig selv og sin familie som voksen.

Pleje skal være let tilgængelig for alle, der har behov.
Kalundborg Kommune skal bygge et varmtvandsbassin for at øge tilbuddet til fx gigtpatienter og for at fremme mentalt og fysisk velvære.

De ældre i Sønderborg Kommune er en stor ressource, der yder mange positive bidrag til det sociale, kulturelle og foreningsmæssige arbejde.

Langt de fleste lever et sundt, godt og aktivt liv til gavn for sig selv og for andre.

Men kommunen skal ’være der’ for dem, der har behov. Det kan være et behov i forbindelse med nedsatte personlige funktioner, men kan også være behov for en medskaber i det aktive ældreliv.

Ensomhed og social isolation skal ikke være en naturlig del af livet for mange ældre. Vi vil understøtte de borgere, der ønsker et socialt liv, men måske ikke helt magter at skabe det selv, give mulighed for at deltage i de mange aktive ældre-foreninger, der eksisterer rundt i kommunen.

Socialdemokratiet vil sikre rammer og faciliteter til fællesskaber. Hvis rammerne er i orden, har fællesskaber det med at skabe sig selv!
Socialdemokratiet vil sikre, at alle ældre i Sønderborg Kommune, der har behov for hjælp og omsorg, kan have en værdig alderdom.

Kommunen er kommet langt med rehabiliteringen. Men der skal kigges mere på, hvordan vi får den raske ældre til at forblive aktiv og derved blive selvhjulpen og styrende i sit eget liv. Det skal tænkes ind i de projekter, der vil komme fremadrettet, herunder fortsat udvikling af attraktive boliger til ældre.

Der er flere og flere som får demens - derfor er det vigtigt, at når fremtidens plejehjem skal bygges, skal de være funktionelle for alle potentielle beboere, også demente.

Der skal skabes rammer for fremtidens beboere med deres individuelle behov og med plads til både enlige og par.

Børn og unge med psykiske problematikker som angst, autisme, ADHD m.v. skal ikke forsøges indpasset i det almene skole- og uddannelsestilbud, men have de specialtilbud, der er tilpasset deres udfordringer.

Overgangen mellem barn og voksen for de sårbare og handicappede skal tilrettelægges i god tid, så de ikke tabes på gulvet imellem 2 forskellige lovgivninger.

Samarbejdet mellem regionen og kommunen skal optimeres, så den psykisk syge borger oplever en sammenhæng i den hjælp og støtte, der tilbydes.

Anonym rådgivning og akuttelefon skal være til rådighed, når livet bliver svært for sårbare og psykisk syge borgere.

Udsatte og hjemløse, der ikke formår at bo i de almene boformer, skal sikres boliger, der passer til dem. De har ligesom alle andre borgere i kommunen krav på en værdig tilværelse.

I Socialdemokratiet ønsker vi et stærkt fokus på at behandle alle borgere værdigt. På handicapområdet ønsker vi fx at have fokus på, at kommunen skal være en samarbejdspartner, så familier med handicappede børn ikke skal opleve at løbe spidsrod mellem instanser.

Vi ønsker en kommune som en samarbejdspartner med høj faglighed og stor empati for borgerens situation.

Vi ønsker, at Sønderborg Kommune er en attraktiv kommune at bo i. Det er vigtigt at tiltrække nye borgere, men også at sikre, at vores
nuværende borgere ønsker at blive i kommunen eller at komme tilbage, hvis de flytter for en periode.

Der skal oprettes et arbejdsmarkedsudvalg for at sikre, at beskæftigelse ses som et vigtigt element i en god udvikling af Sønderborg Kommune.

Det dækker mange emner, da både gode skoler, daginstitutioner, infrastruktur, erhvervsliv osv. har betydning for, hvor mange mennesker, der ønsker at bosætte sig i kommunen.

Sønderborg er heldigvis blevet en kommune med mange uddannelser. Det giver os nye muligheder for at udvikle fx kultur, bosætning og erhverv.

I Socialdemokratiet ønsker vi at fortsætte arbejdet med at tiltrække nye uddannelser. En god folkeskole skal prioriteres højt, så vore unge borgere får mulighed for at tage de uddannelser, der ligger i kommunen.

Socialdemokratiet vil skabe attraktive uddannelsesmiljøer for de studerende i kommunen. Socialdemokratiet vil sikre attraktive vilkår for erhvervsliv, virksomheder og handel og ønsker at medvirke til tiltrækning af arbejdskraft.

Sønderborgs mange virksomheder og arbejdspladser giver kommunen en unik position, som skal styrkes yderligere. Vi skal tiltrække såvel virksomheder som uddannelsesinstitutioner indenfor området.

Der skal skabes gode og forskellige boformer, som tilgodeser borgernes ønsker i forskellige livsfaser. Vi skal tiltrække investorer, der vil eksperimentere med forskellige boformer for unge og ældre, og vi skal tilstræbe tidssvarende boliger til alle, såvel ældre, børnefamilier og unge som til misbrugere og andre udsatte.

Trafikinvesteringer i Sønderborg Kommune skal ske for at fremme sikkerhed og miljø. Fortove, stier og cykelstier skal vedligeholdes bedre. Der eksisterer en lang liste af trafiksikkerhedsprojekter og ønsker fra borgerne, så budgettet til trafiksikkerhed skal øges i den kommende periode.

Socialdemokratiet vil prioritere de cykelstier, der er fra boligområder til de offentlige institutioner, de såkaldte skoleveje. Men vi skal også have lavet sammenhængende cykelstier.

Vi har for mange steder, hvor der mangler en lille bid i, at det hænger sammen. Bedre kollektiv transport er også nødvendig for et velfungerende samfund. Vi er en geografisk stor kommune, hvor man skal kunne komme på kryds og tværs.

Det kommunalpolitiske arbejde skal præges af en rød tråd, der sikrer sammenhæng og konsekvens. Når det ene udvalg arbejder på at modvirke ensomhed, skal andre udvalg støtte arbejdet, fx ved at gøre det lettere og billigere at komme rundt i kommunen.

Økonomi, klima og sundhed skal tænkes ind i alle beslutninger.
Socialdemokratiet lægger vægt på borgerinddragelse. Vi stiller konkrete forslag om et kulturråd og et klimaråd.

Dialog og samarbejde mellem kommunalpolitikere, lokalråd, foreninger og interesserede borgere er et værdifuldt redskab til politikudvikling i Kalundborg.

Socialdemokratiet arbejder for en sund økonomi, der er i balance. Det er vigtigt for os, at de afsatte budgetter afspejler det serviceniveau, der er behov for. Vi ønsker, at Kalundborg Kommune er en attraktiv kommune at arbejde i.

Derfor ønsker vi et stadigt fokus på arbejdsmiljøet for alle medarbejdere. Vi må som kommunal arbejdsgiver sikre, at det er muligt at rekruttere og fastholde dygtige medarbejdere på alle niveauer til at løse de kommunale opgaver til gavn for borgerne.

Borgere og virksomheder skal opleve de kommunale tekniske afdelinger som en samarbejdspartner, der vil hjælpe til at få ønsker godkendt indenfor de til enhver tid gældende regler.

Det tekniske område skal udvikle nye tiltag på fx byudvikling,
veje, bygninger og opholdsrum i tæt samarbejde med borgere, erhvervsliv og politikere.

Der skal indkaldes til orienterings og borgermøder, så vi hører borgernes og interessenternes meninger, før beslutningerne træffes og i så god tid, at gode ideer kan medtænkes i beslutningerne.